مطالب هفتگی درسی
هفته موضوع منابع
1

منطق و برهان: گزاره و اعمال مربوط به آنها برهان

کتاب درسی صفحه 1-15
2

استقرای ریاضی

کتاب درسی صفحه 19-24
3

مجموعه، تابع

کتاب درسی صفحه 31-50
4

رابطه‌ها

کتاب درسی صفحه 53-59
5

اصول شمارش

کتاب درسی صفحه 61-73
6

اصل شمول و طرد

کتاب درسی صفحه 79-95
7

اصل لانه کبوتر

کتاب درسی صفحه 105-108
8

گراف

کتاب درسی صفحه 111-131
9

 ‎درخت

کتاب درسی صفحه 150-172
10 گراف های خاص کتاب درسی صفحه 174-192
11

مشتق و انتگرال گسسته

کتاب درسی صفحه 195-200
12

روابط بازگشتی

کتاب درسی صفحه 201-213
13

‎حل معادلات تفاضلی

کتاب درسی صفحه 218-231
14

توابع مولد

کتاب درسی صفحه 232-247
15

جبر بول وتوابع بولی

کتاب درسی صفحه 251-263
16

‎جبر کلیدی و مدارهای منطقی

کتاب درسی صفحه 264-271

امتحان میان ترم 24 آبان ماه ، ساعت آن بعدا مشخص می شود.

زمان تحویل پروزه های درسی اول 26 مهر

زمان تحویل پروزه های درسی دوم اول آدر

زمان تحویل پروزه های درسی سوم 27 آدر

 

نحوه ارزیابی
نیازهای نیمسال تحصیلی نمره درصد نمره
حضوردر کلاس
2
10
آزمایشگاه
کاربرد
فعالیت میدانس
موارد خاص
امتحان کلاسی

تمرین خارج از کلاس
ارائه در کلاس
پروژه
6
30
سمینار
میان ترم
6
30
پایان ترم
6
30
جمع کل
20
100
درصد فعالیت حین ترم
70
درصد امتحان نهایی
30
جمع 0 100
منابع درسی
جزوه یا کتاب درسی کتاب ریاضیات گسسته و کاریردها-تالیف علیرضا غفاری حدیقه و مگردیچ تومانیان- انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) -1390
سایر منابع      فصل اول کتاب

فصل دوم کتاب 

فصل سوم کتاب

فصل چهارم کتاب

فصل پنجم کتاب

فصل ششم کتاب

سرفصل درس را می توانید از اینجا دانلود کنید

،  اسلایدها: سری اول ، سری دوم سری سوم

سری چهارم

سری پنجم