List

.داوطلبانی که قصد انتخاب پایان نامه تحت  راهنمایی اینجانب را دارند، انگیزه نامه مطابق فایل پیوستی تهیه کرده و به بنده ایمیل کنند. لطفا حداکثر تا پایان آبان ماه اقدام کنید

 .ضمنا حتما علاقه های تحقیقاتی اینجانب را هم مطالعه نمایید

انگیزه نامه