List

داوطلبانی که قصد تحصیل در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و با  راهنمایی اینجانب را دارند، انگیزه نامه مطابق فایل پیوستی تهیه کرده و به بنده ایمیل کنند. اگر این  ایمیل قبل از روز مصاحبه به دست من برسد بهتر خواهد بود و می توانم سوالات درجلسه مصاحبه را بهتر جهت دهی کنم

انگیزه نامه